ಭಕ್ತಿ

ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ : ಆಮೆ ಆಕಾರದ ಉಂಗುರು

ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ : ಆಮೆ ಆಕಾರದ ಉಂಗುರು

ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಅವರ ಸಲಹೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನರು ಬೆರಳಿನಲ್ಲಿ ವಜ್ರದ ಉಂಗುರು ಮತ್ತು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಸಲೆಟ್, ಕೊರಳಲ್ಲಿ ಚೈನ್ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಉಂಗುರುಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾದ ಪ್ರಕಾರದ ರತ್ನದ ಉಂಗುರು ಇರುತ್ತವೆ. ಈ ಉಂಗುರು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುವ ಹಿಂದಿನ ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ ತಮ್ಮ ಜನ್ಮ ಕುಂದಲಿಯಲ್ಲಿಯ ದೋಷ ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶವಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇಂದಿನ ಆಧುನಿಕ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಜನರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಕಾರದ ಉಂಗುರು ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಆಮೆಯ ಆಕಾರ ಹೊಂದಿದ ರಿಂಗ್ ಸಹ ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ.

●ಸಮೃದ್ಧಿಯ ಪ್ರತಿಕೆ: ಈ ಒಂದು ಕಾರಣದಿಂದ ಆಮೆಯನ್ನು ವಾಸ್ತುಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಮಹತ್ವವಿದೆ ಅದೇನೆಂದರೆ ಆಮೆಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಯ ಕೃಪೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಧನಸಂಪತ್ತು ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುವದು. ಇದಲ್ಲದೆ ಧೈರ್ಯ ,ಶಾಂತಿ, ಸಮಾಧಾನ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಪ್ರತೀಕವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top