ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ

ಮನೆಯ ಕರೆಂಟ್ ಬಿಲ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ! ಈ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಿ. | How to Reduce Current Bill Kannada

ಈ ತಿಂಗಳು ಬಿಲ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಂತು ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದರೆ ಕೆಳಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಕೆಲವು ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಿ. ಆಗ ಬಿಲ್ಲು ನಿಜವಾಗಿ ಬಳಸಿದ ಕಾರಣ ಬಂತೇ, ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಇನ್ನೇನಾದರೂ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಬಿಲ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿಯಿತಾ, ಎಂದು ಸುಲಭವಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ.

* ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ವಿಧವಾಗಿ ನೋಡಿದರೆ ಇತರರೊಂದಿಗೆ ಸಮಾನವಾಗಿ, ಯಾವುದೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲದಂತೆ ಬಿಲ್ ಬಂದರೆ ಓಕೆ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಕೆಳಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಮತ್ತಷ್ಟು ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

Click to Watch Video : https://youtu.be/W9vEAehAtPo

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top