ಆರೋಗ್ಯ

ತುಳಸಿ ಜೊತೆ ಇದನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿದರೆ 3 ದಿನದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲು ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ !

ತುಳಸಿ ಜೊತೆ ಇದನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿದರೆ 3 ದಿನದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲು ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ !

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top